Ol’ Dirty Bastard - Shimmy Shimmy Ya

Nothing not to love here